Ramudden, Liikluskorraldusvahendid vastavalt Teie soovidele ja vajadustele.

RENDI ÜLDTINGIMUSED

1. Mõisted
1.1. Rendileandja – Ramudden OÜ, reg. kood 12969700
1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad tooted, renditasu ning muud erikokkulepped.
1.5. Toode - Lepingu alusel renditav toode või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6. Üldtingimused – Rendileandja rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Toodete rendi- ja üürilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendisuhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus, kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.
1.7. Objekt - renditud toodete kasutamise asukoht.
1.8. Ramudden Riskikindlustus – on toodete Rendi Üldtingimuste Lisas 1 ja Ramudden Riskikindlustus tingimustes kindlaks määratud reeglid, millega vähendatakse Üldtingimuste p 7 nimetatud Rentniku vastutust toodete säilimise ja kahjustumise eest. Kindlustus kehtib, kui selle kohta on tehtud rendilepingusse märge ja rentnik on tasunud kindlustusmakse.

2. Rentniku kinnitused
2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused toodete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;
2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja juhendanud alljärgnevast: renditavate toodete omadused, rendihinnakiri, tehniline seisund, toodete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded, Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile toodete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;
2.1.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate toodete nõuetekohaseks kasutamiseks.

3. Lepingu sõlmimine ja tähtaeg
3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellekohase kokkuleppe saavutamise ajahetkest, kui poolte kokkuleppest või Üldtingimuste teistest sätetest ei tulene teisiti.
3.2. Rendisuhe algab Toodete Rendileandja rendipunktist, mille asukohad ja kontaktandmed on fikseeritud Rendileandja veebilehel (www.ramudden.ee), (edaspidi: „Rendipunkt”) väljastamise ajahetkest ning lõpeb Toote nõuetekohasel tagastamisel Rendipunkti (edaspidi: „Rendiperiood”). Füüsilisest isikust Rentnikel on Rendiperioodi maksimaalseks pikkuseks 30 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.3. Kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on toodete Rendipunktist Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Toote nõuetekohase tagastamise päev. Kui tooted tagastatakse Rendipunkti enne kella 9.00, on Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnenud kalendripäev.

4. Toodete üleandmine ja tagastamine
4.1. Toode antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga Rendileandja Rendipunktis. Toode tuleb tagastada Rendileandja Rendipunkti. Rentnik võib toote tagastada Rendipunkti vabalt valitud päeval, kuid toode tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 9-ks. Toodete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Rendileandja ettevõtte tavalistel lahtiolekuaegadel, millega Rentnikul on võimalik tutvuda Rendileandja interneti koduleheküljel www.ramudden.ee.
4.2. Toodete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima toodete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) päeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses tagastatud toodetega.
4.3. Toode peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Toote sai, võttes arvesse normaalset kulumist.
4.4. Toode tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule või eraldi Toote tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Lepingu lõppemisel tuleb toode tagastada hiljemalt Rendiperioodi kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 9-ks.
4.5. Toode loetakse kaotsiläinuks, kui Toodet ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
4.6. Kui Rentnik ei tagasta toodet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sealhulgas abi toote valduse taastamiseks.
4.7. Kui Rendileandja tuvastab Toote tagastamisel või selle järgselt Toote kasutuskõlbmatuks muutumise või Toote väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Toote vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Toote soetushinnale või võtta Toode vastu ning nõuda Rentnikult Toote parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

5. Renditasu ja tagatisraha
5.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Tooted Rentnikule rendile Toote üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel. Hinnakirjas märgitud hindadele lisandub käibemaks. Renditasu sisaldab tasu üksnes Toote kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu Toodete projekteerimise, paigaldamise, lahti monteerimise, paigaldamise järelvalve, häälestuse, transpordi, puhastamise, Toodete peale- või mahalaadimise eest, Toodetes kasutatava kütuse, määrdeainete jm tavapärase kasutamisega seotud kulutusi.
5.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve alusel. Juriidilisest isikust Rentnikele väljastatakse rendiarved Rendiperioodi jooksul 2 (kaks) korda kalendrikuus, reeglina 14-ndal ja 28-ndal kalendripäeval. Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse rendiarve Toote tagastamisel või Rendilepingu lõppemisel.
5.3. Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus või Kliendilepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Füüsilisest isikust Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma renditasu hiljemalt Toote tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele.
5.4. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Toote Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Toodete soetushinda.
5.5. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.
5.6. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast Toote tagastamist, mille rendile või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.
5.7. Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Toote rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Toote rendileandmisega seoses, samuti teiste rendile antud Toodetega seoses.
5.8. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.
5.9. Rentnik nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: isiku kood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
5.10. Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, Rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud Toodete tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil. Rentnikul on igal ajal õigus nõuda, et Rendileandja lõpetaks Lepingus nimetatud kolmandatele isikutele Rentniku isikuandmete edastamise. Rentnikul on õigus igal ajal nõuda, et Rendileandja informeeriks Rentnikku andmetest, mis Rendileandja on Lepingu alusel kolmandatele isikutele edastanud.

6. Poolte kohustused
6.1. Rentnik on kohustatud:
6.1.1. kasutama renditud Toodet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Toote kasutusotstarbega.
6.1.2. järgima Toote kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Toodet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
6.1.3. järgima Toote kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama Tootega töötavate Rentniku töötajate poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus) kasutamise, samuti tagama Objektil, kus Toodet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise.
6.1.4. ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Toodet.
6.1.5. teatama Rendileandjale koheselt Toote mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Toote kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
6.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Toodet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.
6.1.7. tagama omal kulul Toote tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Toote hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega.
6.1.8. teatama Rendileandjale koheselt Toote asukohaks oleva Objekti muutumisest. Toote väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
6.1.9. tasuma õigeaegselt Toote kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest.
6.1.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Toote Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.
6.2. Rendileandja on kohustatud:
6.2.1. tagama Toote üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Toote vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.
6.2.2. tegema Tootele remonti, mida ei hõlma Üldtingimuste p 6.1.7. Kui Toote remondivajadus on tingitud Toote mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

7. Vastutus
7.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või leppetrahv või kindlustushüvitis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
7.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Toodete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Toodete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Toote normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Juhul, kui et kui Toode renditakse Rentnikule koos operaatori teenusega, siis Rentnik ei vastuta Toote purunemise eest ning Rendileandja ei vastuta Toote ja operaatori töö korralduse eest ning Toote tööst tingitud riskide eest.
7.3. Toodete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Toote soetushind, kahjustumise korral aga Toote kordategemiseks vajalike tööde hind.
7.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Toodete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Kasutusjuhendis oleva võimaliku vea tõttu tekkinud kahju eest vastutab Rendileandja.
7.5. Rendileandja vastutus Toote katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Toote väljavahetamise, selle võimatusel aga Toote remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Toote Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Toote funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.
7.6. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Toote valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Toote üleandmisest Rentnikule.

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine
8.1. Leping lõpeb Toote tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel.
8.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:
8.2.1. Rentnik ei ole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest;
8.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Toote seisund või tekib oht Toote kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;
8.2.3. Rentnik annab Toote kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;
8.2.4. juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
8.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.
8.3. Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Toote tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

9. Muud tingimused
9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.
9.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.
9.3. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
9.4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.