Kasutame oma kodulehel küpsiseid, et tagada Teile parim kasutajakogemus. Jätkates siin kodulehel nõustute küpsiste kasutamistingimustega. Loe veel cookie policy

Eesmärgid

Me kaitseme teie privaatsust. Meile oma isikuandmeid usaldades on Teie turvalisus tagatud. Me oleme selleks välja töötanud asjakohase poliitika. Kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele tuginedes antakse selles selgitusi tööviiside kohta, mida me teie õiguste ja privaatsuse kaitsmiseks kasutame.
Kõnealuse poliitika eesmärgiks on teie teavitamine sellest, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, milleks me neid kasutame, kellel ja millistel tingimustel on neile juurdepääs ning kuidas saate teie oma õigusi kaitsta.
 

Taustainfo

Esmajoones töötleme me teie isikuandmeid teie ees võetud kohustuste täitmise ning seadustest ja lepingutest kinnipidamise eesmärgil. Me lähtume põhimõttest töödelda ainult neid isikuandmeid, mida on vaja andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks, ka püüame me alati kasutada vähima privaatsustundlikkusega andmeid. 

Samuti on teie isikuandmed vajalikud teile hea teeninduse pakkumiseks näiteks turunduse, järelteeninduse ja muu teabe valdkonnas. Teie isikuandmeid võib meil vaja minna ka kliendi- ja turuanalüüside koostamisel.

Teil on õigus mitte lubada oma isikuandmete kasutamist otseturunduseks.

Juhised

Milliseid isikuandmeid me töötleme? Me töötleme isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks olemas seaduslik alus. Allpool on esitatud üks näide meie poolt töödeldavate isikuandmete kohta:
 • Nimi
 • Aadress
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Ametikoht
 • Kasutajanimi
 • Registreerimisel vabatahtlikult esitatud teave
 • Teie enda poolt avaldatav, nn kasutaja loodud sisu

Nõusolek

Vajadusel küsime teie nõusolekut enne teie isikuandmete töötlemise alustamist. Saate oma nõusoleku tagasi võtta. Sel juhul me kõnealuseid isikuandmeid enam ei töötle

Näited selle kohta, kuidas me teie kohta andmeid kogume

 • Teave, mille annate meile otse
 • Teave, mis registreeritakse meie veebilehe külastamisel
 • Teave avalikest registritest
 • Teave, mille saame, kui kasutate mõne meie töötaja abi
 • Teave, mille saame, kui registreerute meie koolitustele või seminaridele
 • Teave, mille saame, kui registreerute uudiskirjade ja muude postituste saamiseks
 • Teave, mille saame, kui vastate küsitlustele ja uuringutele
 • Teave, mille saame, kui pöördute meie poole, kandideerite meile tööle, külastate meid või võtate muul viisil meiega ühendust

Teile antav teave

Kui kogume teie isikuandmeid, teavitame teid sellest, kuidas oleme isikuandmed saanud, milleks neid kasutame, millised õigused on teil andmekaitsealaste õigusaktide alusel ja kuidas saate neid kasutada.
 

Teie isikuandmeid töödeldakse turvalisel viisil

Töötame välja protseduurid ja töömeetodid teie isikuandmete turvaliseks töötlemiseks. Lähtume sellest, et neile pääsevad ligi ainult töötajad ja teised organisatsioonisisesed isikud, kes vajavad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.

Delikaatsete isikuandmete jaoks oleme sisse seadnud spetsiaalsed autoriseerimiskontrollid teie isikuandmetele kõrgema kaitse andmiseks.

Meie turvasüsteemide väljatöötamisel on tähelepanu keskmes olnud teie privaatsus, mistõttu need pakuvad väga kõrgetasemelist kaitset sissetungimise, hävitamise ja muudatuste vastu, mis võivad teie privaatsust ohustada.
 

Millal me teie isikuandmeid avaldame?

Meie põhimõtteks on mitte avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui te pole selleks nõusolekut andnud või kui see ei ole vajalik meie lepingutest või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks erinevate ametiasutuste ees. Juhtudel, kui avaldame isikuandmeid kolmandatele isikutele, sõlmime me konfidentsiaalsuslepingud ja tagame isikuandmete turvalise töötlemise.
Me ei edasta isikuandmeid muudel kui käesolevas poliitikas selgesõnaliselt märgitud juhtudel.
 

Vastutus

Ramudden OÜ vastutab isikuandmete eest, mis tähendab, et me vastutame selle eest, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse ja et teie õigused oleksid kaitstud.
 

Vigade parandamine ja läbipaistvus

Ramudden pingutab, et muuta kogu meie poolt töödeldav teave paikapidavaks. Loomulikult kehtib see ka meie kogutavate isikuandmete kohta. Ebaõigeks osutunud andmed parandatakse viivitamatult. Endastmõistetavalt on teil õigus saada juurdepääs teabele, mille oleme teie kohta registreerinud. Kui soovite seda teha või kui teil on muid küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega, võtke meiega ühendust.
 

Küsimused ja kaebused

Kui teil on kõnealuse isikuandmete töötlemise poliitika kohta küsimusi või kui te arvate, et oleme teie isikuandmete töötlemisel mingil moel eksinud, võtke meiega ühendust. Samuti saate esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.